Download hier de Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van De Antiek Compagnie
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van De Antiek Compagnie bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door De Antiek Compagnie worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en De Antiek Compagnie;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen De Antiek Compagnie en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van De Antiek Compagnie

 

De Antiek Compagnie

Zompstraat 15C

8102HX, Raalte, Nederland
0031(0)642037532

Info@deantiekcompagnie.com

KvK-nummer: 77092023

Btw-identificatienummer: NL003165815B33

 

Artikel 3  Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Antiek Compagnie en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Antiek Compagnie voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij De Antiek Compagnie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • De Antiek Compagnie verwerpt nadrukkelijk eventueel door de consument van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

 

Artikel 4  Het aanbod

 • Het aanbod van de De Antiek Compagnie is vrijblijvend en kan op ieder moment door de ondernemer worden ingetrokken. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn indien van toepassing inclusief btw of met marge regeling. De ondernemer spant zich in om bij gebruik van een website waarop zijn producten worden aangeboden, de website bij te houden en reeds verkochte producten hiervan te verwijderen. Indien echter de klant een aanbod heeft aanvaard, terwijl deze eerder door een ander is aanvaard, dan komt er tussen de ondernemer en de klant géén overeenkomst tot stand.
 • Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als De Antiek Compagnie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Antiek Compagnie niet.
 • De Antiek Compagnie bied gebruikte producten aan. Alle artikelen van De Antiek Compagnie kunnen gebruikssporen bevatten. Niet alle gebruikerssporen en/of gebreken zullen specifiek worden benoemd, (extra details kunnen altijd worden opgevraagd bij De Antiek Compagnie) Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel verkeerd.
 • Sommigen producten in de categorie verlichting zullen niet aan de huidige veiligheidsregels voldoen vanwege de originele bedrading en fitting. Consument word daarom aangeraden een erkend elektricien te raadplegen voor installatie.

 

 

Artikel 5  De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat De Antiek Compagnie de aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden bevestigd heeft.
 • Indien de consument het vrijblijvende aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de overeenkomst tot stand na bevestiging van De Antiek Compagnie.
 • De Antiek Compagnie kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De Antiek Compagnie zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6  Herroepingsrecht

Bij producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Zakelijke klanten en klanten buiten de Europese Unie hebben geen Herroepingsrecht.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Antiek Compagnie mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

Artikel 7  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als De Antiek Compagnie hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Antiek Compagnie.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) De Antiek Compagnie.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door De Antiek Compagnie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 • De consument draagt het risico van het terugzenden van het product.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9  Verplichtingen van De Antiek Compagnie bij herroeping

 • Als De Antiek Compagnie de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De Antiek Compagnie vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door De Antiek Compagnie in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De Antiek Compagnie mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 • De Antiek Compagnie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft De Antiek Compagnie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10  Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Antiek Compagnie geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door De Antiek Compagnie worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra De Antiek Compagnie de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 

 

Artikel 11  De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan De Antiek Compagnie producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De Antiek Compagnie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De Antiek Compagnie dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De Antiek Compagnie blijft eigenaarvan de aan Consument verkochte zaken, zolang de afnemer de koopprijs en hetgeen eventueel meer is verschuldigd, niet volledig is betaald.

 

 

Artikel 12 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
1. De door de ondernemer afgeleverde producten of verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

 1. De consument zal houten producten plaatsen in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen de 55% en de 70%. Indien een consument dit verzuimt, dan kunnen de houten producten hierdoor onder meer krimpen, uitzetten of scheuren. Deze gevolgen zijn in dat geval voor rekening en risico van de klant.
 2.  De houten producten zijn indien noodzakelijk door de ondernemer behandelt tegen houtworm. Omdat deze behandeling niet kan garanderen dat het product bij verkoop houtwormvrij is en blijft, zijn de gevolgen van eventuele schade door houtworm aan het product voor rekening van de klant.
 3. De ondernemer is tegenover de consument uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse

gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst (directe schade)

tot een maximum dat gelijk is aan de verkoopprijs van het product of de vergoeding voor de dienst per

jaar, tenzij er aan de zijde van de ondernemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De

ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument.

 1. Indien de ondernemer op de locatie van de consument werkzaamheden dient te verrichten ten behoeve van onder meer het installeren van producten, dan draagt de consument zorg voor een veilige werkomgeving en zal hij alle instructies van de ondernemer die hiermee verband houden zorgvuldig opvolgen.

 

 

Artikel 13  Levering en uitvoering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt
 • De Antiek Compagnie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Antiek Compagnie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of het recht op eventuele schadevergoeding.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Antiek Compagnie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan De Antiek Compagnie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 14  Betaling

 • Alle artikelen dienen volledig betaald te zijn voordat ze worden opgehaald of de artikelen op transport gaan naar de consument of zakelijk klant tenzij anders overeengekomen.
 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Antiek Compagnie te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij De Antiek Compagnie is gewezen op de te late betaling en De Antiek Compagnie de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is De Antiek Compagnie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Antiek Compagnie kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15  Klachtenregeling

 • De Antiek Compagnie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig met hoge kwaliteit foto’s van de gesloten verpakking bij aflevering en het product met duidelijke omschrijving worden ingediend bij De Antiek Compagnie.
 • Bij De Antiek Compagnie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Antiek Compagnie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient De Antiek Compagnie in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16  Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen De Antiek Compagnie en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.